حاج اسماعیل اخباری

ارادت به حاج اسماعیل اخباری
عشق و ارادت جوان کاشانی با حاج اسماعیل اخباری

عشق ها متفاوت هست

 

 

جوان اهل نیاسر که از کودکی عشق و اردات ویژه ای به حاج اسماعیل اخباری داشت و دارد
و همین عشق دلیلی شده تا در مداحی و شعر خوانی نه مثل او اما به الگوی خود شبیه شود

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر