آقای مهدی یونسی

 

نویسنده و نگارنده

 

توضیحات: ..................

 

تحصیلات: دیپلم

 

شغل: معلم

 

آدرس صفحه مجازی: (اینستاگرام)

....