آقای علی اصغر پامیلی

 

فیلمبردار و پشتیبانی

 

توضیحات: ..................

 

تحصیلات: دیپلم

 

شغل: در حال تحصیل

 

آدرس صفحه مجازی: (اینستاگرام)

....