آقای محمد صادق حلاجی

صادق حلاجی

فیلم بردار و صدا بردار رسانه پرتو کویر

توضیحات: ..................

تحصیلات: دانشجو

شغل: در حال تحصیل

آدرس صفحه مجازی: (اینستاگرام)

https://www.instagram.com/hallaji._.official